فایل ورد بررسي چالشها و راهکارهاي امنيت اطلاعات در شبکه و انواع حملات در شبکههاي رايانهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي چالشها و راهکارهاي امنيت اطلاعات در شبکه و انواع حملات در شبکههاي رايانهاي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یک شبکه کامپیوتری از اتصال دو و یا چندین کامپیوتر تشکیل می گردد . شبکه های کامپیوتری در ابعاد متفاوت و با اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازی می گردند . شبکههای Area-Local دو ) WAN (Wide-Area Networks و ) LAN (Networksنمونه متداول در این زمینه می باشند. در شبکه های LAN , کامپیوترهای موجود در یک ناحیه محدود جغرافیایی نظیر منزل و یا محیط کار به یکدیگر متصل می گردند . در شبکه های WAN , با استفاده از خطوط تلفن و یا مخابراتی , امواج رادیویی و سایر گزینه های موجود , دستگاه های مورد نظر در یک شبکه به یکدیگر متصل می گردند. هدف از این مقاله بررسی چالشهای پیش روی شبکههای رایانهای و ارایه راهکارهای امنیت اطلاعات شبکهای با توجه به انواع حملات شبکههای رایانهای میباشد. برای بررسی مسایل مرتبط با امنیت دادهها و سیستم ها باید به طبقهبندی آنها پرداخت, این طبقهبندی را حول محورهای مسایل تکنیکی و غیر تکنیکی, سختافزار, نرمافزار, محیطهای تبادل اطلاعات, امنیت دادهها, نقش عوامل انسانی و نظایر آن میتوان انجام داد طبقهبندی و پرداختن به اجزای امنیت دادهها و سیستمها شناخت ما را از مقوله امنیت سیستمها بیشتر میکند. روشهای حفاظتی نیز به دو بخش حفاظت فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم میشود. حفاظتهای فیزیکی بیشتر به منظور جلوگیری از ورود و دسترسی غیر مجاز به محل استقرار و تاسیسات مرتبط با سیستمهای کامپیوتری است. حفاظتهای غیر فیزیکی شامل انواع روشها و تمهیدات پیشبینی شده در نرمافزارها به منظور تامین اهداف مختلف امنیتی سیستمها است.

لینک کمکی