فایل ورد بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و پويايي ساختار سرمايه با تاکيد بر نقش تعديل کنندگي رقابت در بازار محصول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و پويايي ساختار سرمايه با تاکيد بر نقش تعديل کنندگي رقابت در بازار محصول :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

رقابت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است می تواند بر جنبه های مهمی از فعالیت های شرکت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد. این پژوهش, رابطه بین رقابت در بازار محصول, حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار می هد. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 130 شرکتی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1393 است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. همچنین داده ها بر اساس و متغیر حاکمیت شرکتی (قوت و ضعف) و سطح رقابت (رقابت بالا و رقابت پایین) به چهار پرتفوی تقسیم بندی شده و تجزیه و تحلیل و مقایسه این پرتفوی ها با هم انجام شده است. نتایج نشان می هد که بین حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه رابط مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین رقابت دارای نقشی تعدیل کنند بر رابط اهرم و حاکمیت شرکتی است و پویایی ساختار سرمایه در شرکت های با رقابت بالاتر, بیشتر است. علاود بر این رقابت بالا, ضعف مدیریتی را کاهش داده و پویایی ساختار سرمایه را افزایش می هد.

لینک کمکی