فایل ورد بررسي رابطه بين حمايت هاي مديران عالي بر توسعه و ايجاد خلاقيت سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين حمايت هاي مديران عالي بر توسعه و ايجاد خلاقيت سازماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین حمایت های مدیران عالی و توسعه و ایجاد خلاقیت سازمانی در سازمان های دولتی و خصوصی استان ایلام می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق, توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنانی می باشد که در سازمان ها و شرکت های بخش دولتی و بخش خصوصی در شهر ایلام مشغول به کار بوده اند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.895 بدست آمده که نشانگر تایید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتا مجموعه داده ها به کمک نرم افزار LISREL با مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین حمایت های مالی مدیران عالی, حمایت های پشتیبانی و معنوی مدیران عالی, ایجاد جو خلاقیت محور و توسعه زیرساخت ها توسط مدیران عالی با ایجاد خلاقیت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی