فایل ورد بررسي رابطه بين رهبري خدمت گزار و عملکرد تيمي با توجه به نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني در بانک سپه استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين رهبري خدمت گزار و عملکرد تيمي با توجه به نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني در بانک سپه استان گلستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این تحقیق رابطه بین رهبری خدمتگزار و عملکرد تیمی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بانک سپه استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی, پیمایشی و از نوع همبستگی می گردد. جامعه آماری این پژوهش, کلیه کارکنان بانک سپه استان گلستان به تعداد 290 نفر می باشد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 165 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها نیز میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه های استاندارد می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب فرضیه های این پژوهش, از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی, که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین رهبری خدمت گزار و عملکرد تیمی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری خدمت گزار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد تیمی رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی