فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار سپرده, ساختار درآمد و ريسک ورشکستگي بانک ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار سپرده, ساختار درآمد و ريسک ورشکستگي بانک ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت, ساختار سپرده, ساختار درآمد و ریسک ورشکستگی بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران, در دوره زمانی 1390-1394 جامعه مطالعاتی شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 11 بانک می باشد.جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Eviews8 و SPSS به کمک آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت, ساختار سپرده, ساختار درآمد و ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه معناداری وجود دارد و هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

لینک کمکی