فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار سرمايه، مالکيت سهام و عملکرد شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار سرمايه, مالکيت سهام و عملکرد شرکت ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :34

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه , ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 می باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی (نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه, از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت ها استفاده شده, تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی, مدیریتی, شرکتی, خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سال های 1389 تا 1394 در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد: 1) بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد, 2) بین مالکیت مدیریتی, مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی (عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و 3) بین مالکیت مدیریتی, مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالی که این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمی باشد.

لینک کمکی