فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ترکيب هييت مديره بر سياست تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ترکيب هييت مديره بر سياست تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از اهداف گزارشگری مالی, ارایه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران, اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها, سودمند باشد. هدف پژوهش حاضر فایل ورد بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ترکيب هييت مديره بر سياست تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی, پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 60 شرکت و روش نمونه گیری پژوهش حاضر حذفی سیستماتیک بود. داده های تحقیق به دو روش کتابخانه ای و فیش برداری گردآوری شده و ابزار مورد استفاده نرم افزارهای تدبیرپرداز و بانک جامع اطلاعات سازمان بورس است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار Eviews 8 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین ساختار مالکیت و ترکیب هییت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی