فایل ورد بررسي رابطه بين سرمايه فکري با خوداتکايي کارکنان در ثبت احول استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين سرمايه فکري با خوداتکايي کارکنان در ثبت احول استان لرستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسیی رابطه بین سیرمایه فکری با خوداتکایی کارکنان در ثبت احول استان لرستان با استفاده از مدل سرمایه فکری بونتیس و مدل خوداتکایی کارکنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ثبت احولاستان لرستان به تعداد 183 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 123 نفر تعیین و انتخاب گردیده است. روش این تحقیق نیز از نوع روش توصیفی- پیمایشی بوده است و پرسشنامه با روایی قابل قبول و پایایی برابر 0/906, مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات بوده است. نتایج نشان داد که فرضیه اصلی به همراه سه فرضیه فرعی, پذیرفته شده است که در این میان, سرمایه انسانی در فرضیه فرعی اول, دارای بالاترین میزان همبستگی بدست آمده نسبت به سایر فرضیات را با خوداتکایی کارکنان با مقداری برابر 0/535 بوده است.

لینک کمکی