فایل ورد بررسي رابطه بين سرمايه فکري و توسعه انساني در شعب بانک ملي شهرستان ملاير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين سرمايه فکري و توسعه انساني در شعب بانک ملي شهرستان ملاير :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور فایل ورد بررسي رابطه بين سرمايه فکري و توسعه انساني در شعب بانک ملي شهرستان ملاير انجام شد , این تحقیق از نظر هدف (نوع تحقیق) کاربردی می باشد, تحقیق حاضر از نظر روش اجرا بخاطر توصیف متغیرها از نوع توصیفی و وجهت اثبات فرضیه ها از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ما را کارکنان شعب بانک ملی در شهرستان ملایر تشکیل دادند که 96 نفر در این شعبات مشغول به کار بودند, حجم نمونه از طریق جدول استاندارد مورگان محاسبه شده است, جامعه آماری تحقیق تعداد 96 نفر می باشد که طبق این جدول حجم نمونه برابر با 75 نفر می باشد و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان ملایر انتخاب شدند. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت انجام تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره جسته است, از روش کتابخانه ای به خاطر گرد آروی مطالب و نظریه های مربوط, و از روش میدانی بخاطر نظر سنجی از کارکنان می باشد. جهت گرد آوری اطلاعات آماری از دو پرسشنامه توسعه منابع انسانی مقیمی (1390) با 20 سوال و پرسشنامه سرمایه فکری که توسط بونتیس (1998) ساخته شده است که دارای 42 سوال بسته پاسخ می باشد استفاده شد که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد, نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری و توسعه انسانی رابطه معنا داری وجود دارد, و در بین زیر مقیاس های سرمایه فکری بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری با توسعه انسان رابطه معنا داری وجود داشت اما بین سرمایه ساختاری و توسعه منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری وجود نداشت.

لینک کمکی