فایل ورد بررسي رابطه بين شخصيت برند با وفاداري مشتريان لوازم خانگي منطقه 4 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين شخصيت برند با وفاداري مشتريان لوازم خانگي منطقه 4 تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور مطالعه وبررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در محصولات و لوازم خانگی در منطقه 4 شهر تهران انجام شد . از آنجایی که این پژوهش به دنبال مشخص کردن رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش لوازم خانگی می باشد و متکی بر اطلاعاتی است که از طریق پرسشنامه بدست می آید, این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی, از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مشتریان محصولات لوازم خانگی محدوده منطقه 4 شهرداری شهر تهران می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه با توجه به اینکه جامعه آماری نامحدود بود با استفاده از جدول مورگان کرجسی بیشترین حجم نمونه را در نظر گرفتیم از بین جامعه مورد نظر 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . اطلاعات آماری با استفاده از دو پرسشنامه شخصیت برند آکر (1997) و پرسشنامه وفاداری مشتریان نسبت به برند لی و همکاران (2001) گرد آوری شد. تحقیق اطلاعات آماری با استفاده از روش همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین شخصیت برند های مورد مطالعه با وفاداری مشتریان آن ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین ابعاد شخصیت برند با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی