فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت سازماني با تمايل به ترک خدمت پرستاران با توجه به نقش ميانجي گري هويت سازماني و حمايت سازماني در بيمارستان بقيه اله الاعظم (عج) علي آباد کتول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين عدالت سازماني با تمايل به ترک خدمت پرستاران با توجه به نقش ميانجي گري هويت سازماني و حمايت سازماني در بيمارستان بقيه اله الاعظم (عج) علي آباد کتول :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این تحقیق رابطه بین رابطه بین عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت پرستاران با توجه به نقش میانجی گری هویت سازمانی و حمایت سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی, پیمایشی و از نوع همبستگی می گردد. جامعه آماری این پژوهش, کلیه کارکنان بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) علی آباد کتول به تعداد 220 نفر می باشد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 140 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها نیز میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش روایی محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب فرضیه های این پژوهش, از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی, که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از رابطه منفی و معنادار بین عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت پرستاران است و هویت سازمانی و حمایت سازمانی نقش میانجی را در رابطه میان عدالت سازمانی با تمایل به ترک خدمت پرستاران ایفا می کنند.

لینک کمکی