فایل ورد بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي با نقدينگي و ريسک عملياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي با نقدينگي و ريسک عملياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در صورتی که اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود, (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود و ریسک عملیاتی شرکت ها را افزایش دهد. هرچه نسبت هزینه های عملیاتی ثابت به هزینه های عملیاتی متغیر بیشتر باشد, ریسک عملیاتی هم بیشتر است. این تحقیق درصدد است تا به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر نقدینگی و ریسک عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. نمونه آماری این تحقیق شامل 86 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1393 می باشد. پس از انتخاب نمونه, با استفاده از متغیر مستقل (عدم تقارن اطلاعاتی) و نقدینگی و ریسک عملیاتی به عنوان متغیر وابسته, به کمک رگرسیون چندمتغیره و ضریب تعیین و با استفاده از نسخه 9 نرم افزار ایویوز به آزمون فرضیات پرداخته شد. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل می باشد. نتایج نشان داد ضریب برآوردی متغیر مستقل عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار با نقدینگی شرکت ها در سطح خطای 0/05است. همچنین ضریب برآوردی متغیر مستقل عدم تقارن اطلاعاتی نشان دهنده وجود رابطه منفی و غیر معنادار با ریسک عملیاتی شرکت ها است. زیرا میزان معناداری محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق, بیشتر از 0/05 به دست آمده است.همچنین بین اندازه شرکت و قیمت هر سهم با نقدینگی و ریسک عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری برقرار است.

لینک کمکی