فایل ورد بررسي رابطه بين کمال گرايي و درگيري شغلي کارکنان استانداري ايلام با توجه به نقش ميانجي خودکارآمدي شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کمال گرايي و درگيري شغلي کارکنان استانداري ايلام با توجه به نقش ميانجي خودکارآمدي شغلي :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه کمال گرایی و درگیری شغلی کارکنان استانداری ایلام با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی شغلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری تحقیق, کارکنات استانداری ایلام به تعداد 675 نفر در سال 1395 می باشد که نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 245 نفر محاسبه شده است و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند در این تحقیق از سه پرسشنامه کمال گرایی و درگیری شغلی و خودکارآمدی شغلی استفاده شده است که پایایی وروایی هر سه پرسشنامه در این تحقیق تایید شد. جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخص های آماری از جمله فراوانی, انواع جداول و نمودارها استفاده شده است. جهت تعیین همبستگی و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشات داد که بین کمال گرایی و درگیری شغلی کارکنان رابطه وجود دارد و بین کمال گرایی و خود کارآمدی شغلی کارکنات رابطه وجود دارد و بین درگیری شغلی و خود کارآمدی شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

لینک کمکی