فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي بر خط مشي پرداخت سود و بازده سهام در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي بر خط مشي پرداخت سود و بازده سهام در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این تحقیق به فایل ورد بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي بر خط مشي پرداخت سود و بازده سهام در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور بررسی کیفیت حسابرسی از سه مولفه ی اندازه موسسه حسابرسی, تخصص حسابرس در صنعت, دوره تصدی حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1394-1388 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج یافته ها نشان داد که اندازه موسسه حسابرسی با خط مشی پراخت سود و بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین تخصص حسابرس با خط مشی پراخت سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد و هر چه تخصص حسابرس افزایش یابد, خط مشی پرداخت سود و بازده افزایش پیدا می کند. در نهایت نتایج بررسی ها نشان داد که دوره تصدی حسابرس با خط مشی پراخت سود و بازده سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و هرچه دوره تصدی حسابرس افزایش یابد, خط مشی پرداخت سود و بازده سهام کاهش پیدا می کند.

لینک کمکی