فایل ورد بررسي رابطه بين مالکيت نهادي و اجتناب از پرداخت ماليات در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مالکيت نهادي و اجتناب از پرداخت ماليات در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پزوهش بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو شاخص نرخ موثر هزینه مالیات و نرخ موثر مالیات نقدی استفاده شده است. برای انجام این پژوهش, داده های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 به عنوان نمونه ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی و فعالیت های اجتناب از مالیات و است.

لینک کمکی