فایل ورد ارزيابي آسيبپذيري احتمالاتي پلهاي بتني بزرگراهي چند دهانه ساده با استفاده از منحنيهاي خرابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي آسيبپذيري احتمالاتي پلهاي بتني بزرگراهي چند دهانه ساده با استفاده از منحنيهاي خرابي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پلهای بزرگراهی از مهمترین سازهها در شریانهای حیاتی حمل و نقل بوده که آسیب به آنها پس از وقوع زلزله علاوه بر هزینههای اقتصادی منجر به قطع ارتباط سازمانهای کلیدی با یکدیگر شده و عملیات امدادرسانی را مختل مینماید. به منظور مدیریت صحیح و امکان خدمترسانی به موقع, تعیین احتمال خرابی این سازهها پس از وقوع زلزله بسیار کلیدی میباشد. از آنجایی که اکثر پلهای بزرگراهیکشور از نوع دهانه ساده با تعداد دهانههای مختلف میباشد, در این تحقیق پلهای دو, سه و چهار دهانه ساده عرف بزرگراهی با تیرهای بتنی پیش ساخته, با استفاده از 12 رکورد زلزله تحت آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی افزاینده قرارگرفته و منحنیهای خرابی آنها برایچهار سطح عملکرد مختلف رسم شده است. نتایج نشان میدهند در پلهای عرف دهانه ساده, اولا میزان خرابی در جهت طولی پلها بیشتر از جهت عرضی بوده و ثانیا با افزایش تعداد دهانه, بر میزان احتمال سطوح مختلف خرابی اضافه میگردد؛ بهگونه ای که حداکثر میزان خرابیها در پل چهار دهانه و در جهت طولی آن مشاهده گردید.

لینک کمکی