فایل ورد ارزيابي رفتار چرخه اي اتصال ستون به کف ستون داراي خطاي طراحي و ساخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي رفتار چرخه اي اتصال ستون به کف ستون داراي خطاي طراحي و ساخت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق در ابتدا نحوه رفتار و فرضیات ارایه شده جهت طراحی و توضیح عملکرد ورق های کف ستون توسط آیین نامه های طراحی ساختمانی بیان گردیده است سپس تمرکز اصلی بر روی بررسی نقش عواملی نظیر خطاهای محاسباتی و ساخت در حین طراحی و اجرای ورق های کف ستون و اتصالات مربوطه بر روی عملکرد نمونه هایی از اتصال ستون به ورق کف ستون, بررسی شده است. در اینجا مدلصحیح طبق طراحی های انجام گرفته با مدل دارای خطاهای ساخت که ستون در مرکز کف ستون قرار نگرفته و دارای خروج از مرکزیت می باشد و مدلی که نبشی های اتصال آن حذف شده, مقایسه گردیده است. به منظور بررسی رفتار سیکلی اتصال از نرمافزار Abaqus استفاده شده است. نتایج مدلهای کامپیوتری نشان میدهد در مدلی که خطای ساخت وجود دارد ظرفیت باربری ستون متصل به کف ستون کاهش می یابد.

لینک کمکی