فایل ورد ارزيابي ريسک زلزله در سد خاکي گورک پارسيان با روش Bureau

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ريسک زلزله در سد خاکي گورک پارسيان با روش Bureau :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازه

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خاکی پارسیان در شهرستان ممسنی و در یکی از فعال ترین مناطق زلزله خیز ایران )گسل زاگرس( قرار گرفته است. وجود گسل زاگرس و فراوانی زمین لرزه های رخ داده در این منطقه, بررسی ریسک زلزله در این سد را بسیار ضروری می نماید. هدف از این تحلیل ارزیابی ریسک زلزله جهت بررسی پایداری دقیق بدنه سد در شرایط بحرانی می باشد. برای ارزیابی ریسک این سد از روش Bureauاستفاده شده است. مطابق این روش درجه ریسک سد فوق از جنبه های مختلف بطور جداگانه بررسی شد و مشخص گردید, فاکتور ارتفاع و مخزن سد برابر 6 و ریسک پایین دست سد برابر 24 و فاکتور خسارت پیش بینی شده برابر 5 می باشد, و هر 4 فاکتور در سطح خطربالا قرار دارد. در نهایت فاکتور ریسک جامع ) TRF ( برابر با 185 شد, که نتایج نشان داد درجه ریسک زلزله در این سد در سطح 3 و زیاد می باشد که آسیب پذیری سد پارسیان و پایین دست آن در برابر زمین لرزه های حاصل از گسل های منطقه خیلی جدی است. پیشنهاد می شود کنترل و نظارت بیشتری بر امر ساخت این سد صورت بگیرد و در طراحی و محل اجرای آن بازنگری گردد.

لینک کمکی