فایل ورد ارزيابي سطح عملکرد لرزه اي ساختمان هاي قاب خمشي فولادي متوسط طراحي شده بر اساس استاندارد 2800 ويرايش چهارم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي سطح عملکرد لرزه اي ساختمان هاي قاب خمشي فولادي متوسط طراحي شده بر اساس استاندارد 2800 ويرايش چهارم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اگرچه در زلزلههای اخیردنیا سازههای طراحی شده براساس ضوابط لرزهای موجود در حفظ ایمنی افراد مناسب عمل کردهاند, اما دامنه خرابیهای ایجاد شده در سازهها و خسارت اقتصادی وارده بسیار گسترده و خارج از انتظار بوده است. از اینرو طراحی براساس عملکرد به عنوان روشی که مبتنی بر پذیرش تغییرمکان و شکلپذیری مورد انتظار باشد, مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا سه سازه باارتفاع 3 , 7 و 12 طبقه )بر مبنای استاندارد 2800 ویرایش چهارم و با رعایت کلیه معیارها و ضوابط در مورد قابهای خمشی فولادی متوسط در نسخه جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان( طراحی شده است. سپس این سازه ها با استفاده از تحلیل استاتیکیغیرخطی و معیارهای دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران و FEMA356 بررسی شده و عملکرد لرزهای سازهها مقایسه گردیده است. مفاصل پلاستیک تغییرمکانی و سطوح عملکرد بر اساس ضوابط مدلسازی غیرخطی اعضا مندرج در دستورالعمل بهسازی لرزه ایساختمانهای موجود و آیین نامه 2800 ایران ویرایش چهارم تعریف شده است. نتایج نشان داد که روشهای مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیرخطی در قیاس با تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی, در ارزیابی سطح عملکرد سازه, از دقت کافی برخوردار بوده و همچنین ساختمانهای طراحی شده, سطح عملکرد )آیین نامه 2800 ایران ویرایش چهارم( ایمنی جانی را برآورده می کنند.

لینک کمکی