فایل ورد بررسي تفاوت ها و شباهت هاي ولايت، حضانت و قيموميت در فقه اماميه و حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تفاوت ها و شباهت هاي ولايت, حضانت و قيموميت در فقه اماميه و حقوق :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

این مقاله با عنوان بررسی تفاوت ها و شباهت های حضانت, ولایت و قیمومیت در فقه امامیه و حقوق می باشد, که با هدف شناخت و تبیین این سه محور صورت پذیرفته است. مطابق قانون مدنی خانواده حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیر مالی مانند تربیت و نگهداری و... در سه محور ولایت و حضانت و قیمومت, مورد توجه و بررسی قرار می گیرد. ولی قهری که عبارت است از پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف ایشان است که دارای اختیارات کامل در امور مالی و غیر مالی صغیر و سفیه و مجنون می باشند. حضانت نیز اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است؛ که یکی از مباحث مهم فقه بشمار می رود و در آخر قیمومت است که نوعی ولایت می باشد, قیم به وسیله ی دادگاه یا حاکم شرعی برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او منصوب می شود. و این در صورتی است که شخص محجور پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنها را نداشته باشد. در این مقاله طی بررسی ماهیت فقهی هریک از مفاهیم به بیان اختیارات و تکالیف آنها نسبت به محجورین و بیان تفاوت ها و شباهت های موجود بین ولایت, حضانت و قیمومت نیز اشاره شده است؛ از جمله فرق اساسی ولی و قیم در این است که قیم وظایفش تعریف شده و محدود است و از طرف حاکم بر اعمالشنظارت می شود؛ فرق اساسی در ولی و حاضن, برخورداری ولی از نمایندگی حقوقی کسی که بر وی ولایت دارد حال آنکه حاضن از نمایندگی حقوقی برخوردار نیست. از جمله شباهت های این سه نهاد این است که در احکام خانواده کاربرد دارند

لینک کمکی