فایل ورد بررسي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان و کارايي آنان در شبکه بهداشت و درمان نقده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان و کارايي آنان در شبکه بهداشت و درمان نقده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

حوزه سلامت با توجه به تاثیر عمیقی که در جامعه دارد نیازمند منطبق ساختن خود با علم واطلاعات روز می باشد. کارکنان شبکه بهداشت و درمان هر کدام نیازمند آموزش هایی موثرمی باشند. اما اینکه آموزش های ضمن خدمت کارکنان اداره را تا چه حد در افزایش کارایی و عملکرد آنان موثر واقع شده و ایشان را در انجام وظایف, ارایه راه حل منطقی و شایسته یاری کند , موضوعی است که این تحقیق به آن خواهد پرداخت. پژوهش حاضر از نظر روش, توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف, کاربردی است. جامعه آماری,کارکنان آموزش دیده شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران نمونه آماری 231 نفر برآورد گردیده است. ابزار جمع آموری اطلاعات, پرسشنامه ای محقق ساخته که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده و روایی آن از روایی نمادی یا صوری و با استفاده از نرم افزار آماری spss میزان پایایی سوالات آموزش ضمن خدمت 0/920 و سوالات کارایی 0/874 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب برای توصیف پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه ها تحقیق حاضر از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط به هر یک از سوالات استفاده شده است. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون – کولموگروف اسمیرنف-فریدمن, آزمون T و آنالیز واریانس ( مانوا ), و آلفای کرونباخ) استفاده شده است. از نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق, چنین استنباط شده که تمامی فرضیه های تنظیم شده برای تعیین رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و کارایی کارکنان بطور کامل قابل قبول می باشند .

لینک کمکی