فایل ورد بررسي رابطه توکل برسلامت رواني دانشجويان دختر در خوابگاه دانشگاه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه توکل برسلامت رواني دانشجويان دختر در خوابگاه دانشگاه اصفهان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در سال های اخیر مجموعهای وقایع, از جمله جنبش های ناشی از تحولات اجتماعی, نهضت های پسا تجدد و تسلط فزاینده صنعت و فنآوری بر وجود آدمی انسان از خود تهی کرده و نهابتا با ایجاد اضطراب ها وتنش ها, سلامت روانی آدمی را به خطر انداخت که نتیجه قطع رابطه انسان با توکل بود. لذا هدف از این پژوهش بررسی رابطه توکل بر سلامت روانیدانشجویان می باشد. روش تحقیق توصیفی, از نوع همبستگی بود.جامعه آماری ما کلیه دانشجویان دختر در خوابگاه دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 95-94 بود.ند که به روش نمونه گیری تصادفی 327 نفر انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس سنجش توکل(خدایاری فردو همکاران, 1378 ) و پرسشنامه سلامت عمومی روانی(کلبرگ, 1972)یافته ها نشان داد بین توکل و سلامت روانی رابطه مثبت وجود دارد بطوری که با افزایش باور معنوی, نشانه های بدنی, اضطراب و بی خوابی, نارسایی کنشوری اجتماعی و افسردگی وخیم کاهش می یابد به عبارتی دیگر افزایش توکل با سلامت روانی دانشجویان رابطه معنادار دارد.

لینک کمکی