فایل ورد بررسي رابطه ي جهت گيري مذهبي با دلبستگي شغلي دبيران محيط پژوهش، مدارس متوسط شهر خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ي جهت گيري مذهبي با دلبستگي شغلي دبيران محيط پژوهش, مدارس متوسط شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دلبیتگی شغلی به یک حالت تعیین هویت روانشناختی با کار بر می گردد و از طریق درگیر کردن کارمندان به طور عمیق در کارشان و با معنا ساختن تجربه کاری, در اثر بخشی سازمانی, کمک می کند بروان, 2007 از طرفی هویت مذهبی و به نوعی جهت گیری مذهبی, جزیی از هویت اجتماعی است نگارش 1380, بنابراین می تواند بر فعالیت های اجتماعی فرد به خصوص شغل او تاثیر بگذارد. آلپورت 1950, جهت گیری مذهبی را به دو صورت درونی و بیرونی مطرح کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با دلبستگی شغلی دبیران دوره ی متوسطه دوم شهر خرم آباد انجام شد. در این تحقیق از روش پژوهش همبستگی استفاده شد جامعه ی آماری, کلیه دبیران دوره دوم متوسط شهر خرم آباد به تعداد 1175 نفر 402 نفر دبیر مرد و 773 نفر دبیر زن بودند با استفاده از فرمول کوکران, تعداد 290 دبیر 100 نفر از دبیران انتخابی مرد و 190 نفر از دبیران انتخابی زن بودند به عنوان نمونه ی اماری به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیدند برای جمع آوری داده ها, از مقیاس جهت گیری دینی آلپورت 1966 و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کلپاتریک 1984, استفاده شد و پایایی مقیاس جهت گیری مذهبی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/75 و پایایی پرسشنامه دلبستگی شغلی با استفاده از ضریب کودر ریچاردسون 0/73 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون سوالات تحقیق از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار, و از آزمون های آمار استنباطی مانند کلموگروف – اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد بین جهت گیری مذهبی درونی با دلبستگی شغلی دبیران دوره ی متوسطه دوم شهر خرم اباد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد بین جهت گیری مذهبی بیرونی با دلبستگی شغلی دبیران دوره ی متوسطه دوم شهر خرم اباد رابطه معنی دار وجود ندارد.

لینک کمکی