فایل ورد تاثير ابزارهاي بازاريابي سبز بر رفتار مصرف کنندگان شبکه هاي اجتماعي در گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير ابزارهاي بازاريابي سبز بر رفتار مصرف کنندگان شبکه هاي اجتماعي در گيلان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

افزایش توجه به محیط زیست و بالا رفتن اطلاعات عمومی افراد منجر به این دو موضوع شده است که افراد در هنگام خرید موضوع زیست محیطی را در نظر بگیرند و محصولات را خریداری نمایند که کمترین اسیب را به محیط زیست وارد نمایند هدف تحقیق حاضر سنجش تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری طرفداری از محیط زیست می باشد این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت نوع روش توصیفی پیمایشی و به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است جامعه آماری مورد تحقیق را مصرف کنندگان شبکه اجتماعی تلگرام تشکیل می دهند. داده ها از طریق پرسشنامه از بین 384 نفر با روش غیر احتمالی در دسترس جمع آوری شدهاست در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش امار توصیفی و آمار استنابطی بهره گرفته شده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS 2 مدل تحقیق و فرضیه ها مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان میدهد که وضعیت طرفداری از محیط زیست بیشترین تاثیر را در رابطه بین تبلیغ زیست محیطی و آگاهی و برچسب زیست محیطی و آگاهی دارد همچنین طبق میانگین بدست آمده از ابزارهای بازاریابی سبز می توان گفت که برند زیست محیطی بیشترین تاثیر را بر رفتار مصرف کننده دارد.

لینک کمکی