فایل ورد تاثير فضاهاي مجازي بر کنش اجتماعي دانشجويان دانشگاه هرمزگان باتاکيد بر اينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير فضاهاي مجازي بر کنش اجتماعي دانشجويان دانشگاه هرمزگان باتاکيد بر اينترنت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر درباره تاثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی دانشجویان دانشکده هرمزگان است که در آن باتکیه بر مبانی نظری جامعه شناختی و یافته های میدانی مبتنی بر پرسشنامه سعی شده تا تحلیل قابل قبول از تاثیر فضاهای مجازی بر کنش اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان ارایه شود پایه های نظری تحقیق بر نظریه های کاستلز, گیدنز و بوردیو بنا شده است بخش میدان به صورت پیمایشی بوده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه داده جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss سنجیده, توصیف و تحلیل شده است نمونه تحقیق 150 نفر از بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان بوده و پرسشنامه از طریق فضای مجازی در بین آنها توزیع شده است نتایج حاکی از این است که بین میزان استفاده از محیط های مجازی و سن و کنش اجتماعی رابطه وجود دارد یافته های تحقیق نشان می دهد که کنش های اجتماعی از ویژگی هایی چون جنس, وضعیت تاهل, میزان درآمد, و رشته تحصیلی متاثر نیست.

لینک کمکی