فایل ورد تضمين مالکيت در رويه قضايي در خصوص ادعاي اثبات مالکيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تضمين مالکيت در رويه قضايي در خصوص ادعاي اثبات مالکيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بدون شک یکی از مهم ترین انگیزه های بشر از انجام فعالیت های اقتصادی, کسب دارایی است. از زمانشکل گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته, انگیزه به دست آوردن مالو دارایی همراه او بوده است . این واقعیت نشان میدهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرکانسان ها و شکلگیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تااز کنار موضوع با اهمیت مالکیت بیتفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. تضمین حقوقمالکیت, آزادی جریانهای اقتصادی و اخلاقمداری را افزایش میدهد ومانع بروز مخاطرات اخلاقی درجامعه می شود. به منظور رسیدن به توسعه, لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظامقضایی و اقتصادی برای احقاق حق که از نبود اخلاق اقتصادی سرچشمه می گیرد احساس میشود. رفعبنیادی عوامل مهم بر نقض حقوق مالکیت ملت ها در راستای انگیزه های عملی توسعه اقتصادی جز باپیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد.

لینک کمکی