فایل ورد تعيين نقش ميانجي انگيزش هاي دروني در ارتباط بين سبک هاي رهبري و بروز جو خلاقانه در محيط کار (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان- منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين نقش ميانجي انگيزش هاي دروني در ارتباط بين سبک هاي رهبري و بروز جو خلاقانه در محيط کار (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان- منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین نقش میانجی انگیزش های درونی در ارتباط بین سبک های رهبری و بروز جو خلاقانه در محیط کار انجام شد. در این پژوهش که با روش توصیفی پیمایشی انجام شد, جامعه آماری کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه بندر امام خمینی (ره) (با حداقل تحصیلات دیپلم و تصدی سمت کارشناس و اداری) بودند که بر اساس جدول مورگان 150 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن در این پژوهش تایید شد. نتایج نشان داد انگیزش درونی نقش میانجی را در ارتباط بین سبک های رهبری رابطه مدار و تحولگرا با جو خلاقانه در محیط کار ایفا می نمایند. از این رو پیشنهاد می گردد, مدیران بیش از پیش فعالیت های خلاقانه را مورد تقدیر قرار دهند و در صورت ارایه طرحی نو و خلاقانه از سوی کارکنان از آن ها به نحو مطلوبی تقدیر شود تا زمینه بروز خلاقیت در سازمان فراهم آید. همچنین در این زمینه مدیران به عنوان مثال برای فروش وبازاریابی می توانند ایده های کارکنان را بگیرند و سپس از آنهایی که ایده های خوبی ارایه داده اند تقدیر شود که از ایده ها در تصمیات استفاده شود که این مهم هم حس تعلق کارکنان را به سازمان افزایش می دهد و هم می تواند سایر کارکنان را به خلاقیت بیشتر در سازمان ترغیب نماید. مدیران برای کارکنان امنیت شغلی بیشتری فراهم آورند چرا ه با افزایش امنیت شغلی انگیزش افزایش می یابد و این می تواند حس مشارکت را در سازمان افزایش دهد که خود می تواند بستری برای بروز خلاقیت بیشتر کارکنان باشد. توجه ویژه مدیران به حقوق و پاداش کارکنان سازمان, و تلاش برای رفع نیازهای آناان, دادن پاداش های درخور متناسب با عملکرد پرسنل نیز می تواند گامی در ایجاد جو خلاقانه در محیط کار باشد.

لینک کمکی