فایل ورد تعيين ويژگي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي به منظور خروجي هاي مورد استفاده در تدوين استراتژي فروش داخلي و خارجي (مورد مطالعه: شرکت فولاد اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين ويژگي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي به منظور خروجي هاي مورد استفاده در تدوين استراتژي فروش داخلي و خارجي (مورد مطالعه: شرکت فولاد اهواز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از آنجایی که سیستم های اطلاعات بازاریابی در زمینه فراهم آوردن و تفسیر اطلاعات استراتژیک برای استفاده در فرآیند توسعه استراتژی های سازمانی مفید می باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی سیستم های اطلاعات بازاریابی به منظور خروجی های مورد استفاده در تدوین استراتژی فروش داخلی و خارجی در بین کارکنان شرکت فولاد اهواز انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 600 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش کوکران 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده اهی مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتاب ها, مقاله ها و مطالعات موردی بهره گرفته شد و از طریق پرسشنامه های استاندارد 21 و 15 سوالی محقق ساخته, داده ها گردآوری گردیدند. برای تدیید روایی, از نظر خبرگان و تحلیل عاملی استفاده شد و تایید پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و در سطح خطای آلفای 0/05 به آزمون گذاشته شد که کلیه فرضیه ها تایید شدند و مشخص شد که خروجی های سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی فروش داخلی و خارجی شرکت فولاد اهواز تاثیر دارد و آن را تبیین می کند.

لینک کمکی