فایل ورد توسعه شبکه هاي روزنامه نگاري جمعي: بررسي الزامات تغيير در اتاق هاي خبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد توسعه شبکه هاي روزنامه نگاري جمعي: بررسي الزامات تغيير در اتاق هاي خبري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با تغییر شتابان فرایندهای تکنولوژی محور, صنعت روزنامه نگاری نیز در بحبوبه تغییرات گسترده در شیوه های تولید, توزیعو استفاده قرار گرفته است. یکی از این تغییرات توسعه شبکه های همکاری است. همکاری چند سازمان خبری و همکاری هایچند ملیتی امروزه بخش مهمی از فرایندهای گزارش دهی و تولید اخبار شده است. به دلیل وجود اطلاعات عظیم, تهیهگزارش خبری نیاز به تلاش تحلیلی مشترک دارد. در دنیا نمونه های بسیاری از مشارکت اتاق های خبری و روزنامه نگارانمستقل در پروژه های تولید گزارشات خبری جمعی وجود دارد. سازمان های خبری دنیا از محیطی که رقابت شیوه غالبتعامل با سازمانهای دیگر بوده به حوزه ای حرکت کرده اند که با تقسیم کار و به اشتراک گذاری با دیگر سازمان ها و همچنینعموم مردم می توانند خدمات بهتری ارایه دهند. سازمان های خبری برای انطباق با پلت فرمهای جدید روزنامه نگاری نیاز بهتغییر دارند. ما در این مقاله پس از ارایه مفاهیم و گونه های روزنامه نگاری مشارکتی, بیان الزامات توسعه روزنامه نگاریمشارکتی و تشریح نمونه هایی از پروژه های مشارکتی در دنیا به بررسی عوامل موثر بر موفقیت اتاق های خبری در حرکت بهسمت روزنامه نگاری مشارکتی آنلاین یرداخته ایم. بر اساس این تحقیقات سازمان های خبری برای تطابق با بسترهای روزنامهنگاری مشارکتی آنلاین باید بر روی تغییر در عوامل فرهنگی, عوامل فناوری, عوامل سازمانی و عوامل دانشی و شیوه ارتباط بامخاطب سرمایه گذاری کنند.

لینک کمکی