فایل ورد جايگاه فرهنگ جهادي در تحقق اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جايگاه فرهنگ جهادي در تحقق اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فرهنگ از عواملی است که بر نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید تاثیرگذار است.اهمیت فراوان تاثیرگذاری فرهنگ در اقتصاد, در بند 20 از سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب به صورت تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزشافزوده, تولید ثروت, بهره وری, کارآفرینی,سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اینزمینه مورد اشاره قرار گرفته است. فرهنگ جهادی مطرح شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی ازروش های مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار می گذارد. برای مثال, فرهنگ جهادی از طریق ایجاد انگیزهمی تواند موجب افزایش بهرهوری عوامل تولید شود. همچنین فرهنگ با القای اصول اخلاقی مشترک,موجب ایجاد دغدغه مندی افراد جامعه نسبت به نیازهای نسل های آینده می شود. ازاینرو, توصیه می شودبا توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال , اقداماتی همچون گفتمان سازیفرهنگ جهادی, توسعه فرهنگ جهادی از طریق آموزش رسمی, توسعه فرهنگ جهادی از طریق آموزشعمومی, برنامه ریزی با توجه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و توسعه فرهنگ کار در بین تمامی آحاد جامعه در دستور کار قرار گیرد.

لینک کمکی