فایل ورد جايگاه فرهنگ در سياستگذاري رهبري آموزشي: ارايه چارچوب به منظور تحليل اثرگذاري فرهنگ بر رهبري آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جايگاه فرهنگ در سياستگذاري رهبري آموزشي: ارايه چارچوب به منظور تحليل اثرگذاري فرهنگ بر رهبري آموزشي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش هر کشوری چشم اندازی را ترسیم و در راستای تحقق آن سیاست هایی را تدوینمی کند. یکی از عناصر کلیدی در آموزش و پروش, رهبری آموزشی است که تدبیر فرآیند یادده ی-یادگیری را برعهده دارد. با این فرض, برای دستیابی به اهداف آموزش و پرورش, سیاستگذاری در زمینهرهبری آموزشی امری حیاتی به نظر می رسد . برای سیاست گذاری در هر مسیله ای, شناخت موضوع ازمراحل اولیه به شمار می رود و شامل شناسایی تمام جنبه هایی می شود که بر موضوع اثرگذارند: جنبه هایاقتصادی, سیاسی, فرهنگی, اجتماعی. سیاستگذاری در زمینه رهبری آموزشی نیز از این امر مستثنینیست. یکی از عوامل کلیدی که تاثیر آن بر رهبری مورد نظر پژوهشگران و صاحبنظران بوده است, فرهنگ می باشد. از آنجا که سیاست گذاری معمولا در سطح ملی صورت می گیرد, از میان سطوح متعدد فرهنگ, این پژوهش بر فرهنگ ملی تاکید مینماید و تلاش میورزد با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی چارچوبی برای تحلیل چگونگی اثرگذاری فرهنگ ملی بر رهبری آموزشی پیشنهاد نماید. اینچارچوب ماتریس دو بعدی رهبری آموزشی فرهنگ ملی است, که شامل مولفه های تشکیل دهنده رهبری آموزشی و ابعاد فرهنگ ملی است که براساس آن می توان به جمع آوری داده و تحلیل ارتباطفرهنگ ملی و رهبری آموزشی پرداخت.

لینک کمکی