فایل ورد جرايم و مجازات هاي مرتبط با مواد مخدر در نظام حقوقي ايران و بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جرايم و مجازات هاي مرتبط با مواد مخدر در نظام حقوقي ايران و بين الملل :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پدیده قاچاق مواد مخدر, اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد این مواد, یکی از معضلات بزرگ جامعه بشریبخصوص در عصر حاضر به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدرو جرایم ناشی از آن, نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و هم چنان مورد تهدید قرار می دهد و صاحب نظران و آگاهانمتعهد تردید ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی, انتظامی و سیاسی تاتلاش های اقتصادی و فرهنگی می باشد. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادان و سو مصرف کنندگان مواد مخدررقمی حدود دو میلیون نفر را ذکر می کند و با در نظرگرفتن حداقل یک خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود10 میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن می باشند دست می یابیم. محبوسین زندان هایکشور در سال 77 معادل 160775 نفر بوده که قریب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد بوده است. در 20 سال گذشتهقریب 1053836 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. در این سال ها نزدیک به 38182 نفر قاچاقچی و699557 نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغایت 77 در مراکز بازپروری کشورپذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت نگران کننده از انسان های این جامعه است که بهورطه اعتیاد کشیده شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت جرایم و مجازات های مرتبط با مواد مخدر در نظامحقوقی ایران و بین الملل به روش کتابخانه ای توصیفی به انجام رسید.

لینک کمکی