فایل ورد رابط سبک زندگي با رضايت زناشويي در بين کارمندان بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابط سبک زندگي با رضايت زناشويي در بين کارمندان بانک :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

رضایت از عوامل مهم بسیار مهم در زندگی زناشویی است, رضایت زناشویی خود متاثر از عوامل مختلف می باشد در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی در بین کارمندان بانک انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک های شهر رشت در سال 1393 می باشند. از این میان بر اساس نوع تحقیق تعداد 290 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 60 شعبه بانک های (صادرات, ملت, ملی, کشاورزی, رفاه و تجارت) انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک زندگی والگر و همکاران (1978), پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1989) پاسخ دادند. داده های به دست آمده از طریق همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سبک زندگی با رضایت زناشویی در کارمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سبک زندگی از متغیرهای مهم روان شناختی موثر در رضایت زناشویی کارمندان هستند که می توان با اصلاح سبک زندگی رضایت زناشویی در کارمندان را بهبود بخشید.

لینک کمکی