فایل ورد رابطه باورهاي مذهبي و حمايت اجتماعي با شادکامي دانش آموزان متوسطه ناحيه 1 شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه باورهاي مذهبي و حمايت اجتماعي با شادکامي دانش آموزان متوسطه ناحيه 1 شهر شيراز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه باورهای مذهبی و حمایت اجتماعی با شادکامی دانش آموزان متوسطه ناحیه یک شهر شیراز می پردازد. به لحاظ روش شناسی, تحقیق حاضر در دو سطح توصیفی و تحلیلی (همبستگی) انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه باورهای مذهبی که توسط آلپورت و همچنین پرسشنامه حمایت اجتماعی که توسط زیمت و همکاران وپرسشنامه شادکامی آکسفورد که توسط ارگایل و لو ساخته شده استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانش آموزان متوسطه ناحیه یک شهر شیراز که حدود 322 نفر می باشد است که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بدست آمده است. یافته ها بیانگر متوسط بودن شادکامی در بین اکثریت پاسخگویان است به این معنی که 68/6 درصد شادکامی خود را در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین متغیرهای باورهای مذهبی و حمایت اجتماعی با ابعاد آنها و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد, همچنین رگرسیون چند متغیره نشان می دهد متغیرهای باور مذهبی و حمایت اجتماعی با شادکامی رابطه ای مستقیم و مثبت دارد. مقدار T و سطح معنی داری معادله چند متغیره نشان می دهد که رابطه متغیرهای مستقل و متغیر شادکامی با فاصله اطمینان p<0.01 در سطح 99 درصد معنادار می باشد.

لینک کمکی