فایل ورد رابطه بين اخلاق کارسازماني و توانمندسازي کارکنان با نقش واسطه گري رضايت جامعه هدف (مطالعه موردي: اداره بنياد شهيد وامور ايثارگران خراسان شمالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين اخلاق کارسازماني و توانمندسازي کارکنان با نقش واسطه گري رضايت جامعه هدف (مطالعه موردي: اداره بنياد شهيد وامور ايثارگران خراسان شمالي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کار سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش واسطه گری رضایت جامعه هدف (کارکنان) می باشد. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد اخلاق کار سازمانی (مولوی) شامل (مولفه سیاسی, مولفه اجتماعی, مولفه اقتصادی, مولفه عمومی) و توانمندسازی کارکنان (اسپریتزر) شامل (احساس موثر بودن, احساس خودانتخابی, احساس معنی داری, احساس شایستگی) و رضایت جامعه هدف (مقیمی) که به ترتیب آلفای کرونباخ بدست آمده 0/94 و 0/95 و 0/93 می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی را تشکیل می دهند که با استفاده از جدول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 68 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق, آمار توصیفی و استنباطی و مدل ارزیابی معادلات ساختاری می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزارهای SPSS20 و Lisrel انجام شده است. یافته ها نشان داد که در فرضیه اول بین اخلاق کار سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. یعنی با افزایش اخلاق کار در سازمان توانمندسازی کارکنان افزایش می یابد. و در فرضیه دوم بین اخلاق کار سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش واسطه گری رضایت جامعه هدف رابطه معنادار وجود دارد. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 0/321 از تغییرات توانمندسازی کارکنان تحت تاثیر اخلاق کار سازمانی می باشد.

لینک کمکی