فایل ورد رابطه بين بنيان هاي اخلاقي با بهزيستي عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين بنيان هاي اخلاقي با بهزيستي عمومي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بررسی رابطه بنیان های اخلاقی با بهزیستی عمومی می باشد که این پژوهش به روشتوصیفی انجام گرفته است. باتوجه به جامعه آماری حجم 1110 نفر با استفاده از فرمول کوکران, نمونه ایبه حجم 287 دانشجویان متاهل از دانشکده های دانشگاه که در مقطع کارشناسی درحال تحصیل بودندباروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بنیان هایاخلاقی هایدت و گراهام (2007) و بهزیستی عمومی لنیک و کیل (2005) استفاده شده است. از نتایجبررسی مشخص گردید که چون مقدار سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار 049 / 0 از مقدار آلفای آزمونیعنی مقدار 05 / 0 کوچکتر میباشد در نتیجه ادعای پژوهش تایید می گردد یعنی بین بنیان های اخلاقی وبهزیستی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که رعایت اصول اخلاقی موجب افزایش بهزیستیعمومی افراد جامعه می گردد و در صورت عدم پایبندی به اصول اخلاقی بهزیستی و سلامت عمومی فرد بهخطر می افتد.

لینک کمکی