فایل ورد رابطه بين بنيان هاي اخلاقي با کيفيت زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين بنيان هاي اخلاقي با کيفيت زندگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بنیان های اخلاقی با کیفیت زندگیبه روش توصیفی انجام گرفته است.باتوجه به جامعه آماری حجم 1110 نفر با استفاده از فرمول کوکران, نمونه ای به حجم 287 دانشجویانمتاهل از دانشکده های دانشگاه که در مقطع کارشناسی درحال تحصیل بودند باروش نمونه گیری تصادفیساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بنیان های اخلاقی هایدت و گراهام وپرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شده است. در این پژوهش مشخص گردید بین بنیان های اخلاقی وکیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد که با استناد به این که سطح معنی داری آزمون یعنی مقدار015 / 0 از مقدار آلفای آزمون یعنی مقدار 05 / 0 کوچکتر می باشد. و ضریب همبستگی بین بنیان هایاخلاقی و کیفیت زندگی 197 / 0 است. بنابراین بین این 2 متغیر رابطه معنی دار مثبت برقرار است. بهاین مفهوم که با بالا رفتن بنیان های اخلاقی, کیفیت زندگی نیز بهبود می یابد, بنابراین همبستگیمعنی داری با هم دارند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد, بین بنیان های اخلاقی و کیفیت زندگیرابطه معناداری وجود دارد. در کل نتایج نشان داد که بین بنیان اخلاقی و کیفیت زندگی همبستگیمثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بنیان های اخلاقیپیش بینی کننده معنی داری برای کیفیت زندگی است.

لینک کمکی