فایل ورد رابطه بين تعارض در نقش و عملکرد شغلي (مطالعه موردي: معلمان مقطع ابتدايي شهرستان نمين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين تعارض در نقش و عملکرد شغلي (مطالعه موردي: معلمان مقطع ابتدايي شهرستان نمين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعارض نقش و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نمین به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 370 نفر از معلمان شهرستان نمین بودند که از بین آنها 190 نفر از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. برای سنجش تعارض نقش از پرسشنامه استاندارد ریزو و همکاران (1970) و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد وظیفه ای بیرن و همکاران (2005) و عملکرد زمینه ای کونوی (1999) استفاده شد. برآورد پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعارض نقش 0/70 و برای پرسشنامه عملکرد شغلی 0/87 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین و انحراف معیار تعارض نقش در بین معلمان پایین تر و برای عملکرد شغلی و ابعاد آن بالاتر از میانگین نظری قرار دارد. بین تعارض نقش و عملکرد شغلی و ابعاد آن همبستگی منفی وجود دارد (P<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تعارض نقش در مجموع 20/6 درصد کل واریانس متغیر عملکرد شغلی را تبیین می کنند (R(2)(Adj=0/206).

لینک کمکی