فایل ورد رابطه بين ساختار مالکيت شرکت و عملکرد عملياتي بلند مدت در شرت هاي خانوادگي بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ساختار مالکيت شرکت و عملکرد عملياتي بلند مدت در شرت هاي خانوادگي بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و عملکرد عملیاتی بلند مدت در شرکت های خانوادگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه صورت های مالی پذیرفته شده 184 شرکت در طی سال های 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بین مالکیت شرتک و بازده دارایی ها در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری دارد که می توان بیان نمود که مالکیت شرکت در شرکت های خانوادگی با بازده دارایی ها دارای رابطه معناداری می باشد. همچنین مشخص شد که بین مالکیت شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری دارد. علاوه بر این مالکیت شرکت در شرکت های خانوادگی با بازده سرمایه هیچ گونه رابطه ای ندارد.

لینک کمکی