فایل ورد رابطه بين فرااعتمادي مديران و حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين فرااعتمادي مديران و حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

فرااعتمادی مدیران می تواند در برآورد خطرگزارشگری مالی حسابرسان تاثیرگذار باشد, زیرا به بیش از اندازه برآورد کردن برنامه ها و جریان های نقدی آینده پروژه ها و البته کمتر ازاندازه برآورد کردن وعوارض جانبی رخدادها اشاره دارد. از طرفی با افزایش منابع در اختیار مدیریت, میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. اما به علت اختیارات مدیریت, نیاز به نظارت برعملکرد مدیر, قضاوت, کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخته شود, این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین می گردد.جهت دستیابی به اهداف پژوهش 68 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران, در دوره زمانی 1388 تا 1393 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین سه جمع آوری گردید و پردازش اطلاعات موجود با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. در این پژوهش از دوسنجه سرمایه گذاری بیش از حد و مخارج سرمایه ای برای اندازه گیری متغیر فرااعتمادی استفاده کردیم. نتایج نشان داد که بین فرااعتمادی مدیران و حق الزحمه حسابرسی با استفاده از روش متغیرمجازی سرمایه گذاری بیش از حد ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی