فایل ورد رابطه بين مسيوليت اجتماعي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين مسيوليت اجتماعي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل 156 شرکت در دوره زمانی سال های 1390 تا 1394 در کلیه صنایع بورس تهران می باشد. همچنین این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است که با استفاده از داده های مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه ی همبستگی می پردازد. در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. بررسی ها با استفاده از رگرسیون نشان می دهد که مسیولیت اجتماعی استراتژیک تاثیر مثبتی بر مدیریت سود دارد.

لینک کمکی