فایل ورد رابطه جو عاطفي خانواده با بلوغ عاطفي دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه جو عاطفي خانواده با بلوغ عاطفي دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان گرگان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل ورد رابطه جو عاطفي خانواده با بلوغ عاطفي دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان گرگان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد, جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و دوم تشکیل می دادند که تعدادشان 13221 نفر می باشد, که بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی ومورگان 375 نفر بصورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن (1964) و بلوغ عاطفی یاشویرسینگ و ماهیش بهارگاوا (1991) پاسخ دادند, تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه شانزده در دو بخش توصیفی (میانگین, انحراف استاندارد) و استنباطی, تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج نشان داد که جو عاطفی خانواده قادر است بلوغ عاطفی را در دانش آموزان پیش بینی کند, همچنین جو عاطفی خانواده و خرده مقیاس های محبت, نوازش, تجربه, هدیه و امنیت با بلوغ عاطفی رابطه مثبت معنادار و خرده مقیاس تشویق با بلوغ عاطفی رابطه منفی معنادار دارد.

لینک کمکی