فایل ورد رابطه خلاقيت مديران با تعهد سازماني کارکنان (سازمان آموزش و پروش استان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه خلاقيت مديران با تعهد سازماني کارکنان (سازمان آموزش و پروش استان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی است. جامعه آماری مدیران و کارمندان سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه می باشد. نمونه آامری آن با الگوی یک مدیر و 3 کارمند شامل 50 نفر مدیر و 150 نفر کارمند می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر که دارای ابعاد تعهد عاطفی (سیوالات 1 تا 10) و تعهد مستمر (سیوالات 11 تا 18) و تعهد هنجاری (سیوالات 19 تا 29), که پرسشنامه ابتدا روی گروهی از نمونه ها اجرا و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های خلاقیت و تعهد سازمانی =0/83 بدست آمده است. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین خلاقیت مدیران و تعهد عاطفی کار, بین خلاقیت مدیران و تعهد مستمر کارمندان و بین خلاقیت مدیران و تعهد تکلیفی کارمندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی