فایل ورد رابطه خلاقيت ونوآوري نيروي انساني (به عنوان متغيرهاي مستقل) و بهره وري (به عنوان متغير وابسته) بر روي شرکت هاي توليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه خلاقيت ونوآوري نيروي انساني (به عنوان متغيرهاي مستقل) و بهره وري (به عنوان متغير وابسته) بر روي شرکت هاي توليدي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) و بهره وری (به عنوان متغیر وابسته) شرکت تولیدی اخشان پرداخته ایم. امروزه خلاقیت و نوآوری, مهمترین شاخصه بهره وری و توسعه یافتگی و بالاترین ثروت ملی محسوب می شود که دستیابی به بهره وری پایدار, خلاقیت, نوآوری و کیفیت مناسب زندگی در گرو مدیریت و نیروی انسانی کارا اثربخش, هوشمند و متعهد است و همچنین در سال های اخیر به دلیل توسعه سریع در بخش بهره وری نیروی انسانی, تغییرات سریع در ایجاد خلاقیت و نوآوری, مطرح شدن اقتصاد دانش محور, جهانی شدن و اثرات آن بر شیوه های ارایه محصولات و خدمات, موفقیت سازمان ها نیز در گرو پویایی و حفظ مزیت رقابتی است. از آنجا که در مبانی نظری بهره وری, خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی به عنوان دو عامل مهم قلمداد می گردد, در این تحقیق به بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) و بهره وری (به عنوان متغیر وابسته) شرکت تولیدی اخشان پرداخته ایم. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید که 134 نفر از کل کارکنان سازمان می باشد. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد از 134 نفر از کارکنان به روش تصادفی جمع آوری شد. نتایج تحقیقات نشان داد که بین خلاقیت و نوآوری در سطح P<0/01 رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. بین نوآوری, خلاقیت و بهره وری نیز رابطه معنادار وجود دارد. بین خلاقیت و سن در سطح 0/05 رابطه معنادار وجود دارد اما بین خلاقیت و سابقه کار و خلاقیت و میزان تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در بین ابعاد بهرهه وری, آمادگی کاری و حمایت سازمانی رابطه معناداری با خلاقیت دارند.

لینک کمکی