فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر با نشانگان وانمودگرايي در مديران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر با نشانگان وانمودگرايي در مديران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر با نشانگان وانمودگرايي در مديران انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیرانی تشکیل دادند که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس ابتدایی شهر نیشابور مشغول به خدمت بودند. از میان 270 مدیر, تعداد 160 نفر به روش سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر و مقیاس وانمودگرایی کلانس بوده است. داده های جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و استنباطی؛ شامل میانگین, انحراف استاندارد, نمره حداقل و حداکثر و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه بررسی شدند. نتایج حاصل نشان داد, که از میان سبک های تفکر, سبک تفکر قانونی و اجرایی با نشانگان وانمودگرایی رابطه معنادار مستقیم دارد. بین سبک تفکر قضایی و نشانگان وانمودگرایی رابطه معنادار یافت نشد.

لینک کمکی