فایل ورد رابطه سبک هاي فرزند پروري ادراک شده با مهارت هاي حل مسيله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه سبک هاي فرزند پروري ادراک شده با مهارت هاي حل مسيله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد رابطه سبک هاي فرزند پروري ادراک شده با مهارت هاي حل مسيله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت بود. پژوهش به شیوه توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت بودکه تعداد آنها 2511 نفر گزراش شد, که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه, 335 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اقتدار والدین بوری (1991) و پرسشنامه مهارت حل مسیله هپنر و پترسن (1982) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک اقتداری فرزند پروری و مهارت های حل مسیله رابطه مثبت و معنادار و بین سبک استبدادی و سهل گیر فرزند پروری با مهارت های حل مسیله رابطه منفی و معنادار وجود دارد (sig<0/01). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد از بین ابعاد سبک های فرزند پروری ادراک شده و بعد شیوه اقتداری فرزند پروری ادراک شده و شیوه استبدادی با هم به میزان 16 درصد از واریانس مهارت های حل مسیله را تبیین می نمایند.

لینک کمکی