فایل ورد رابطه کمال گرايي با مهارت هاي حل مسيله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه کمال گرايي با مهارت هاي حل مسيله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد رابطه کمال گرايي با مهارت هاي حل مسيله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت بود. پژوهش به شیوه توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر کوهدشت بود که تعداد آنها 2511 نفر گزارش شد که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه, 335 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس چند بعدی کمال گرایی, ا م پی اس, (فلت و هویت, 1991) و پرسشنامه مهارت های حل مسیله هپنر و پترسن (1982) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمونهای آمار استنباطی مانند آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین ابعاد کمال گرایی (خودمدار, مبتنی بر دیگران, مبتنی بر اجتماع) با مهارت های حل مسیله رابطه منفی و معناداری وجود دارد (sig<0/01). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد از بین ابعاد کمال گرایی, بعد کمال گرایی خودمدار به میزان 0/10 از واریانس مهارت های حل مسیله را تبیین می نمایند.

لینک کمکی