فایل ورد رابطه نيت اخلاقي با مولفه هاي مديريت خرد در بين مردم شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه نيت اخلاقي با مولفه هاي مديريت خرد در بين مردم شهر اردبيل :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نیت اخلاقی از جمله عوامل مهم در هر سازمانی است که می تواند با ابعاد مدیریت خرد از جمله تجربه, تنظیم هیجان, تفکر باز, شوخ طبعی و بازتاب فکری ارتباط داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد رابطه نيت اخلاقي با مولفه هاي مديريت خرد در بين مردم شهر اردبيل انجام شده است. روش پژوهش همسبتگی بود و بصورت توصیفی و کاربردی انجام گردید. جامعه آماری, این پژوهش شامل 482.623 نظر طبق آخرین آمار سرشماری سال 90 در شهر اردبیل می باشد. از این میان تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر بدست آمده, داده ها به صورت تصادفی جمع آوری گردید. از بین پرسشنامه های توزیع شده و آنلاین تعداد 353 پرسشنامه برگشت داشته اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه نیت اخلاقی و پرسشنامه مدیریت خرد از 5 بعد تجربه, تنظیم هیجان, تفکر باز, شوخ طبعی و بازتاب فکری جمع آوری شده بود. در این مطالعه از آمار توصیفی برای مطالعات جمعیت شناختی نظیر جنسیت, سن, تاهل, تحصیلات و سابقه کار, و از آزمون پیرسون جهت تحلیل همبستگی میان متغیرهای نیت اخلاقی و مدیریت خرد و ابعاد آن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین نیت اخلاقی و مدیریت خرد با ضریب 0/346- رابطه معکوس معنی داری وجود دارد و بین نیت اخلاقی و مولفه های مدیریت خرد, تجربه, تنظیم هیجان, بازتاب فکری, تفکر باز و شوخ طبعی به ترتیب با ضرایب همبستگی (0/26-, 0.37-, 0.35- 0.31- 0.37-) رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که افزایش نیات اخلاقی در جامعه آماری مذکور, کاهش عوامل مدیریت خرد (تجربه, تنظیم هیجان, بازبودن, طنز بودن و بازتاب) را بدنبال داشت و کاهش نیت اخلاقی با افزایش آنها مواجه بود.

لینک کمکی