فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي، انعطاف پذيري و مسيوليت پذيري با احساس تنهايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي, انعطاف پذيري و مسيوليت پذيري با احساس تنهايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی هیا شخصیتی برونگرایی, انعطاف پذیری و مسیولیت پذیری با احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر رامهرمز در سال تحصیلی 1395 و نمونه پژوهش نیز شامل 300 نفر از دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی- همبستگی بود و برای سنجش متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985), و پرسشنامه احساس تنهایی راسل و کاتروتا (1980) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی و انعطاف پذیری با احساس تنهایی رابطه منفی معناداری وجود داشت, ولی بین مسیولیت پذیری با احساس تنهایی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ویژگی های شخصیتی برونگرایی, انعطاف پذیری و مسیولیت پذیری به صورت معناداری احساس تنهایی در دانشجویان را پیش بینی می کنند.

لینک کمکی