فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت در بين دانش آموزان رشته علوم انساني و علوم تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت در بين دانش آموزان رشته علوم انساني و علوم تجربي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت در بین دانش آموزان رشته علوم انسانی و علومتجربی و تفاوت ویژگی های شخصیتی و خلاقیت در بین دانش آموزان رشته علوم انسانی و علوم تجربی انجام گرفتهاست. در این پژوهش که از نوع همبستگی است, جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر سال سوم و چهارم متوسطهشهرستان رشت در سال تحصیلی 93 است که تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخابشدند و از طریق پرسشنامه خلاقیت عابدی وپرسشنامه شخصیتی آیزنک مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیلهمبستگی, وجود رابطه را بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت نشان داد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوتمیانگین دو گروه در هیچ یک از ویژگی های شخصیتی معنادار نیست. درحالیکه میانگین نمرات دانش آموزان علومتجربی در مولفه سیالی و خلاقیت کل به گونه معناداری بالاتراز دانش آموزان علوم انسانی است. باتوجه به نتایج میتوان به رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت در بین دانش آموزان پی برد و همچنین در دانش آموزان رشته علومتجربی نمره خلاقیت بالاتر بود.

لینک کمکی